Doelstelling en praktijk:

Onze K.B.O.-Boskoop is een zelfstandige vereniging die aangesloten is bij de Unie KBO. De Unie Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO) is de grootste seniorenorganisaties van Nederland en heeft circa 200.000 leden en 10.000 vrijwilligers.

Unie KBO is lid van de Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO). CSO vertegenwoordigt 600.000 ouderen. Kwaliteit van leven van ouderen staat centraal in de landelijke belangenbehartiging. De landelijke belangenbehartiging richt zich op verantwoorde zorg, inkomen, veiligheid en ouderenhuisvesting.

Structuur:

De Unie KBO is het overkoepelend orgaan van 11 zelfstandige KBO's die georganiseerd zijn per provincie. De Unie KBO heeft een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een Algemene Ledenvergadering: de Unieraad.

Het bestuur wordt ondersteund door vijf adviescommissies op de terreinen Wonen & Mobiliteit, Gezondheid & Zorg, Identiteit & Zingeving, Sociaal Economische Zaken en Volwasseneneducatie & Kaderbeleid. Deze commissies adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd. Daarnaast zijn er binnen de Unie KBO een aantal werkgroepen actief: Zorg & Ethiek, Ouderen & Techniek en het Solidariteitsfonds Unie KBO.

De Unie KBO vertegenwoordigt en faciliteert de provinciale bonden bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarnaast heeft elke provinciale KBO eigen statuten , beleid en bestuur. De provinciale KBO’s hebben in totaal ruim 877 afdelingen verspreid over heel Nederland.

De afdelingen zorgen voor het contact met individuele KBO-leden. Leden kunnen via hun afdeling bijvoorbeeld (nieuwe) mensen ontmoeten en meedoen aan diverse educatieve - of ontspanningsactiviteiten. Daarnaast is er voor de afdeling een rol weggelegd binnen de (lokale) belangenbehartiging.

Doelstellingen:

De Unie KBO probeert voorwaarden te scheppen zodat leden en niet-leden volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen. Dat doet zij door belangenbehartiging en samenwerking met diverse maatschappelijke en commerciële organisaties, waaronder andere ouderenorganisaties als ANBO en PCOB. Ook is er service aan de leden, onder andere door advies op juridisch of economisch terrein.Op plaatselijk niveau wil onze vereniging bij zijn activiteiten aan deze algemene doelstelling voldoen.Het bestuur beijvert zich ervoor om naast alle “ontspanning's activiteiten”  haar taak als belangenbehartiger binnen de plaatselijke omstandigheden waar te maken

Mede door de hulp van vrijwilligers die adequaat als “ ouderen adviseur ” functioneren, krijgt de belangenbehartiging een duidelijk gezicht.

Over KBO


K.B.O. BOSKOOP

de bond voor 50 plussers